IRMA

27 lutego 2012 in

IRMA czyli Internetowa Rada Miasta Alwernia

Szanowni Forumowicze,

Organy samorządowe na tyle mogą pełnić swoją służbę na ile angażują się w sprawy mieszkańców, których reprezentują.

Zgodnie z tym założeniem udostępniamy Wam internetową skrzynkę podawczą, za pomocą której możecie kierować swoje sprawy, pomysły i propozycje do Rady Miasta Alwernia. Będą one wnoszone na jej posiedzenia na wniosek radnych Mariusza Stodolskiego oraz Wojciecha Olszewskiego.

By jednak taki wniosek był skuteczny, musi leżeć w kompetencjach Rady Miasta (RM). Określa je Uchwała nr XLIII/313/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie statutu dla miasta Alwernia (pełny tekst uchwały w BIP). Zgodnie z tym dokumentem do zadań RM należy:

 • zapewnienie wpływu mieszkańców na zaspokojenie zbiorowych potrzeb Miasta i spraw socjalno-bytowych,
 • uczestniczenie w podziale środków finansowych pozostających w dyspozycji Miasta,
 • organizowanie pomocy sąsiedzkiej i wspólnych prac na rzecz Miasta,
 • wpływ na kształtowanie się zasad współżycia społecznego,
 • wspomaganie Gminy w realizacji jej zadań,
 • utrzymywanie spokoju, porządku i bezpieczeństwa,
 • zwalczanie chuligaństwa i wandalizmu,
 • poszanowanie przepisów prawa oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży,
 • poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego, pomoc w razie klęsk żywiołowych,
 • poprawa opieki zdrowotnej,
 • organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego,
 • organizacja bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynku.

Do realizacji tych celów RM dysponuje następującymi narzędziami:

 • podejmowanie uchwał w ramach posiadanych kompetencji,
 • wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Miasta,
 • występowanie do organów Gminy z wnioskami o rozpatrzenie sprawy jeżeli wykracza ona poza jej kompetencje,
 • współpraca z radnymi z tereny miasta oraz komisjami Rady Miejskiej,
 • organizowanie prac społecznych i pomocy sąsiedzkiej,
 • organizowanie konkursów, których celem jest poprawa czystości i estetyki w Mieście.

Wstępny harmonogram posiedzeń Rady Miasta to pierwszy poniedziałek marca, czerwca, września i grudnia 2012 r.

Wnioski, które chcecie złożyć na posiedzenie Rady wpisujcie proszę w komentarzach na tej stronie. Dla skuteczności takiego wniosku konieczne jest podanie danych, które umożliwią nam kontakt z wnioskodawcą. W związku z tym tych, którzy jeszcze tego  nie zrobili, prosimy o założenie konta na naszym forum.

Jeżeli jednak chcecie zachować poufność prześlijcie swój wniosek na adres e-mail: zwierciadlo.alwerni@gmail.com.