by nowa-alwernia.pl

IRMA

27 lutego 2012 in

IRMA czyli Internetowa Rada Miasta Alwernia

Szanowni Forumowicze,

Organy samorządowe na tyle mogą pełnić swoją służbę na ile angażują się w sprawy mieszkańców, których reprezentują.

Zgodnie z tym założeniem udostępniamy Wam internetową skrzynkę podawczą, za pomocą której możecie kierować swoje sprawy, pomysły i propozycje do Rady Miasta Alwernia. Będą one wnoszone na jej posiedzenia na wniosek radnych Mariusza Stodolskiego oraz Wojciecha Olszewskiego.

By jednak taki wniosek był skuteczny, musi leżeć w kompetencjach Rady Miasta (RM). Określa je Uchwała nr XLIII/313/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie statutu dla miasta Alwernia (pełny tekst uchwały w BIP). Zgodnie z tym dokumentem do zadań RM należy:

 • zapewnienie wpływu mieszkańców na zaspokojenie zbiorowych potrzeb Miasta i spraw socjalno-bytowych,
 • uczestniczenie w podziale środków finansowych pozostających w dyspozycji Miasta,
 • organizowanie pomocy sąsiedzkiej i wspólnych prac na rzecz Miasta,
 • wpływ na kształtowanie się zasad współżycia społecznego,
 • wspomaganie Gminy w realizacji jej zadań,
 • utrzymywanie spokoju, porządku i bezpieczeństwa,
 • zwalczanie chuligaństwa i wandalizmu,
 • poszanowanie przepisów prawa oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży,
 • poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego, pomoc w razie klęsk żywiołowych,
 • poprawa opieki zdrowotnej,
 • organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego,
 • organizacja bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynku.

Do realizacji tych celów RM dysponuje następującymi narzędziami:

 • podejmowanie uchwał w ramach posiadanych kompetencji,
 • wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Miasta,
 • występowanie do organów Gminy z wnioskami o rozpatrzenie sprawy jeżeli wykracza ona poza jej kompetencje,
 • współpraca z radnymi z tereny miasta oraz komisjami Rady Miejskiej,
 • organizowanie prac społecznych i pomocy sąsiedzkiej,
 • organizowanie konkursów, których celem jest poprawa czystości i estetyki w Mieście.

Wstępny harmonogram posiedzeń Rady Miasta to pierwszy poniedziałek marca, czerwca, września i grudnia 2012 r.

Wnioski, które chcecie złożyć na posiedzenie Rady wpisujcie proszę w komentarzach na tej stronie. Dla skuteczności takiego wniosku konieczne jest podanie danych, które umożliwią nam kontakt z wnioskodawcą. W związku z tym tych, którzy jeszcze tego  nie zrobili, prosimy o założenie konta na naszym forum.

Jeżeli jednak chcecie zachować poufność prześlijcie swój wniosek na adres e-mail: zwierciadlo.alwerni@gmail.com.

5 odpowiedzi na „IRMA

 1. Paweł Wajdzik napisał(a):

  Sprawa dotyczy niezgodnego z prawem o ruchu drogowym,a przy okazji stwarzającego zagrożenie w tymże ruchu zatrzymywania samochodów na skrzyżowaniu ulic ul.Skłodowskiej i Evron.

  Obserwuję od kilku lat zachowanie sporej grupy kierowców zatrzymujących swoje pojazdy na wysokości kolektury LOTTO. Stawarza to utrudnienia przy wyjeżdżaniu z ulicy Evron,wyjazdu z drogi znajdującej się przed blokiem nr 6, zmusza innych użytkowników drogi do wykonywania nie zawsze bezpiecznych manewrów.
  Pewnie ktoś powie,że się czepiam ale moim zdaniem albo są to ludzie ,którzy prawo jazdy kupili na bazarze albo z innego powodu nie znają podstawowych zasad ruchu drogowego ,które stanowi,że nie wolno zatrzymywać pojazdów na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim – tu przytoczę właściwy zapis Kodeksu drogowego:

  Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
  na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

  Postój tych pojazdów nie jest spowodowany sytuacjami wynikającymi z ruchu ale zwykłym lenistwem i bezmyślnością.Policja nie zwraca uwagi na ten proceder ,a wręcz w nim uczestniczy(niejednokrotnie w tym miejscu widziałem radiowóz).Gdy próbowałem zwrócić uwagę kierowcom ,że parkują na środku skrzyżowania ,usłyszałem tekst niemal wyjęty z ust Pana Sułka: „Cicho,wiem!” Czyli postępowanie takiego kierowcy jest świadome.Wie ,że tak nie wolno a mimo to tak postępuje. 10m wyżej jest przejście dla pieszych i klienci piekarni zatrzymują się bezpośrednio przed przejściem a czasem na samym przejściu.

  Chciałbym zasugerować sposób na rozwiązanie tej sytuacji.
  Wystarczy zamontować wzdłuż krawędzi chodnika odpowiedniej wysokości słupki z łańcuchem powieszonym na odpowiedniej wysokości, żeby nikomu nie chciało się gimnastykować przy przeskakiwaniu takiej zapory. Myślę,że inwestycja nie musi być bardzo kosztowna,a znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa w w/w miejscu.
  Paweł Wajdzik

   
 2. Wojtek Olszewski napisał(a):

  Trzeba chyba będzie to skonsultować z dostawcami do kiosku piekarni. Tak by przy okazji im życia nie zatruć.
  Ten temat już poruszliśmy na Radzie z Dzielnicowym. Jak widać jednak metody cywilizowane jak pouczenie i mandat są nieskuteczne. Trzeba obywateli łańcuchami dyscypliować. Mentalność niewolnika jednak bierze górę.
  Może rozważyć przy okazji metody odwołujące się do naszej odpowiedzialności obywatelskiej np. tabliczki informacyjne / pouczające. Bardziej to cywilizowanych rozwiązanie.

  Dla mnie jest niepojęte jak można być tak leniwym i jednocześnie innym utrudniać życie. Nie raz widziałem jak kierowcy się tam męczą. Z powodu jednego lenia pięciu innych musi hamować i narażać się. Parkingi są w odległości 20-30 m od tego miejsca. W Krakowie pod dużymi centrami handlowymi parkingi są większe niż to nasze centrum i tam nikomu nie przychodzi do głowy żeby pod kasy podjeżdżać samochodem.

   
 3. Mariusz Stodolski napisał(a):

  Bardzo słuszna uwaga. Wydaje mi się, że konsultacje można co prawda przeprowadzić, ale nie są one konieczne, bo dostawcy maja podjazd z tyłu i korzystają z niego.

   
 4. Wojtek Olszewski napisał(a):

  Najbliższe posiedzenie RM odbędzie się 19 marca br.

   
 5. Wojtek Olszewski napisał(a):

  Istotniejsze punkty z ostatniego posiedzenia Rady Miasta:
  1. Przewodniczący Zebrania w pierwszej kolejności przedstawił drogi, które będą realizowane w ramach posiadanego budżetu miasta. Będą to ulica Ustronie oraz chodniki na Osiedlu Chemików. Łączny szacowany koszt tych inwestycji to 26-28 tys.
  2. W przypadku chodnika przyjętego w budżecie na rok 2012 do remontu i znajdującego się w Rynku (docinek od budynku p. Stodolskiego do początku ul. Korycińskiego) Przewodniczący zaproponował by zaczekać z wykonaniem tych prac na czas przebudowy tego miejsca w ramach rewitalizacji. Uzasadnił to opinią Inspektora p. Michałka, zgodnie z którą rewitalizacja obejmuje wszystkie chodniki wokół Rynku więc zakres inwestycji zostanie skrócony i pozostanie do wykonania odcinek od Rynku do ulicy Korycińskiego. Decyzję o czasowym wstrzymaniu tej inwestycji Przewodniczący podał pod głosowanie Radnych. Została ona przyjęta jednogłośnie. Środki finansowe z tego zadania w późniejszym okresie zostaną przesunięte na inne inwestycje. Ostateczna wartość i cel nowego zadania zostanie określony, gdy będzie znana wartość inwestycji, które omówione zostały w punkcie poprzednim.
  3. Przewodniczący podjął kolejny temat dotyczący remontu ul. Garncarskiej. W związku z analizowanym przez Radę remontem Mostka na ul. Garncarskiej wyjaśnił, że będzie on wykonany przez Powiat przy remoncie całej drogi. Na inwestycję tą jest już ogłoszony przetarg. I jak widać remont się już rozpoczął. Przewodniczący zaproponował by poczekać z decyzją o rozwiązaniu problemu odwodnienia w tym miejscu jak Powiat zakończy remont tego odcinka drogi i jego odwodnienie. Wtedy będzie wiadomo, jaki zakres inwestycji jest do zrobienia. Środki w budżecie są na te cel w dalszym ciągu zarezerwowane.
  4. Przewodniczący w kolejnym punkcie wyjaśnił. Że wykonanie oświetlenia koło domu pani Głuch (Brzeziny Drugie) jest bardzo kosztowne. Koniczne jest wykonanie podłączenia na bardzo długim odcinku.
  5. Przewodniczący poinformował radnych, że wpłynął wniosek od mieszkańców o zamontowanie lampy przy drodze na zakręcie koło budynku starego przedszkola. Po dyskusji Rada podjęła decyzję negatywną. Uzasadniono ją koniecznością wykonania oświetlenia w innych bardziej newralgicznych miejscach miasta oraz kosztami stałymi dla budżetu Gminy, jakie wiążą się z rozbudową oświetlenia.
  6. Przewodniczący złożył wniosek o zakup i instalację nowej lampy na ulicy drugiej osiedla Kamionki. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
  7. Przewodniczący podjął temat wydatkowanie środków, które Rada przeznaczyła na promocję miasta. Temat dotyczy propozycji budowy centrum handlowego na obszarze miasta pomiędzy SKR a parkingiem p. Borowskiego. W nowym planie zagospodarowania przestrzennego miejsce to będzie oznaczone jako PU (produkcja i usługi). Możliwa będzie więc realizacja tego rodzaju przedsięwzięcia w tym miejscu. Przewodniczący przedstawił propozycję ogłoszenia konkursu na koncepcję zagospodarowania centrum, w którym będą mogli uczestniczyć np. studenci Politechniki Krakowskiej. Na konkurs ten i na nagrodę przeznaczono kwotę 1 tys. zł. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
  8. Przewodniczący przedstawił temat omawiany już przez Radę dotyczący dzierżawy drogi na osiedlu (betonowy odcinek) przez Gminę by ją wyremontować na potrzeby mieszkańców miasta. Zdaniem Radcy prawnego pomysł taki jest ryzykowny, bo wzorując się na problemach drogi Różnej, może okazać się, że droga wyremontowana przez Gminę, ale znajdująca się na prywatnym terenie zostanie np. zamknięta przez nowego właściciela, by pobierać opłaty od mieszkańców z niej korzystających. P. Burmistrz poinformował radnych, że wystąpił z wnioskiem do właściciela obiektu o nieodpłatne przekazanie drogi na rzecz Gminy. Na razie oczekuje na odpowiedź. W opinii p. Burmistrza konieczny zakres robót to zerwanie płyt i wykonanie podbudowy. W dalszym kroku będzie można asfaltować. Głos zabrał Radny Stodolski. Jego zdaniem nic nie wyjdzie z przekazania drogi, ponieważ firma będąca jej właścicielem, potrzebuje jej do dojazdu ciężkim sprzętem do placu budowy. Podkreślił też, że propozycja Rady była tak by przekazać nieduża kwotę na załatanie kilku dziur w tej drodze, a nie prowadzenie kompleksowego remontu. W opinii Radnego zakres działania Burmistrza jest więc znacznie dalej idący niż koncepcja Rady. Temat został więc przeniesiony na kolejne posiedzenia, gdy będzie znana odpowiedź właściciela odnośnie przekazania drogi na rzecz Gminy.
  9. Radny Olszewski przedstawił wniosek o wyrażenie przez Radę zgodny na współorganizację z Klasztorem OO. Bernardynów w Alwerni II. Biegu Strzelankowego o Puchar Prowincjała Bernardynów w dniu 10 czerwca 2012 r. oraz o ewentualne wsparcie finansowego tego przedsięwzięcia. Rada przyjęła wniosek jednogłośnie i wsparła to przedsięwzięcie kwotą 500 zł. W okresie późniejszym ustalony będzie konkretny cel, na jaki wydatkowe zostaną te środki.
  10. Radny Stodolski przedstawił wniosek mieszańca Alwerni o zabezpieczenie chodnika łańcuchami koło totolotka. Uzasadnieniem wniosku jest notoryczne zatrzymywanie się samochodów w okolicy tego skrzyżowania co utrudnia lub wręcz blokuje ruch oraz jest niebezpieczne. Dyskusja nad wnioskiem została odłożona na kolejne posiedzenie Rady ze względu na konieczność zakończenia posiedzenia.
  11. Informacja p. Burmistrza ws. postępu pracy przy Rewitalizacji Rynku i realizacji uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Dla części zakresów prac: sieć gazowa, sieć elektryczna, telekomunikacyjna i oświetlenie jest podpisane są umowy z projektantami na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych i uzyskanie pozwolenia na budowę. W opinii p. Burmistrza w tej części zalecenia Rady powinny być zrealizowane w całości. Odnośnie zachowania drzewostanu P. Burmistrz rozmawiał z konserwatorami i ich zdaniem zakres inwestycji ma być wykonany w takim zakresie jak jest to przedstawione w projekcie i na inny wariant się nie zgodzą. Zdaniem Radcy prawnego jeżeli z projektu wynika wycięcie drzew, ale nie jest to konieczne do prawidłowego zrealizowania inwestycji, to można takie drzewa zostawić. W jego opinii nikt nie będzie nakazywał wycinki drzew, tylko dlatego że tak zostało to przyjęte, ale okazało się, że nie jest to niezbędne do realizacji zamierzenia budowlanego. W dyskusji zabrał głos Radny Stodolski, zdaniem którego brak jest jednak zgodności, jak ma być wykonana Uchwała Rady Miasta przez P. Burmistrza w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Rewitalizacji Rynku. Zdaniem Radnego zapewnia słowne ws. drzew są niewystarczające. P. Burmistrz powinien przedstawić stosowną korespondencję w tej sprawie.
  12. P. Burmistrz przedstawił informację o postępie prac przy projektowaniu skrzyżowania przy sklepie Biedronka (ul. Mickiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie). Po spotkaniu z Zarządcą drogi zlecono opracowanie koncepcji rozwiązania ruchu w tym miejscu. Sprawę jednak komplikuje przesunięcie łączących się w tym miejscu dróg względem siebie: zjazd na parking sklepu, zjazd na ul. M. Skłodowskiej-Curie i zjazd na ulicę Spacerową.

   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *